اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد حسن شیخ‌الاسلامی

دکتری روابط بین الملل رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه

mhsheikhgmail.com
021-22802649

سردبیر

محمد رضا دهشیری

استاد علوم سیاسی استاد دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com
09121327139

اعضای هیات تحریریه

محمد حسن شیخ‌الاسلامی

دکتری علوم سیاسی دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

mhsheikhgmail.com
09352155103

محمد رضا دهشیری

علوم سیاسی دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

mohammadreza_dehshiriyahoo.com
09121327139

ماندانا تیشه‌یار

دکتری روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

mandana.tishehyargmail.com
09122460346

عباس ملکی

دکتری مدیریت استراتژیک دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

malekiess.ir
09121471810
55585965300

رضا موسی زاده

دکتری حقوق بین‌الملل استاد دانشکده روابط بین‌الملل وابسته به وزارت امور خارجه

rmousazadeh8gmail.com
09124893833

حسین پور احمدی

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-pourahmadisbu.ac.ir
09123275585

جمشید ممتاز

حقوق بین‌الملل استاد بازنشسته رشتهٔ حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

j.momtazut.ac.ir
09122793103

اعضای مشورتی هیات تحریریه

سعیده لطفیان

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

soltflanut.ac.ir
۶۱۱۱۲۵۴۶--- اتاق 418

دبیر اجرایی

مسعود همیانی

روابط بین‌الملل کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی

masoudhamianigmail.com
021-22802649

اعضای هیات تحریریه

هادی آذری

حقوق بین الملل هیات علمی دانشگاه خوارزمی

hadiazariiyahoo.com
09124949382
0000000235507130