ژاپن، آمریکا و شرق آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

ژاپن به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و باتوجه به اینکه در آسیا واقع است قادر و مایل می‌باشد نقش‌های مهمتری را نیز ایفا کند. سیاست آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم درقبال ژاپن از نفوذ و سلطه طی سه دهه به مرور به سیاست همکاری و دوستی عمیق تبدیل شد. سیاست پرداخت غرامت پس از شکست ژاپن همیشه از دیدگاه منافع اقتصادی دو کشور آمریکا و ژاپن در فضای جنگ سرد تعریف شده است. فضای اشغال ژاپن در دهه 1940 به سرعت تغییر یافت. در دهه 1980 آمریکا دریافت برای درک اقتصادی و سیاست خارجی ژاپن درک بین‌المللی این کشور ضروری است. پیاده‌نمودن این تعامل باتوجه به پیچیدگی فرهنگ مردم این کشور و بلندپروازی‌های این ملت مهارت‌های خاص خود را می‌طلبد. مقاله زیر ابعاد ویژة روابط آمریکا و ژاپن را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها