تحول نقش ایران و چالش‌های پیش رو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پس از انقلاب اسلامی 1357 و گسسته‌شدن پیوندهای ایران و آمریکا، به لحاظ اهمیت ژئوپلتیک کشور ما، نقش ایران در تحولات منطقه‌ای تعیین‌کننده تعریف می‌گردد. از جانب دیگر، همسایگی ایران با پانزده کشور و منابع فراوان نفت و گاز سرزمین ایران این اهمیت را چندین‌برابر می‌نماید. به لحاظ موقعیت سیاسی، امنیتی و ژئوپلتیک ایران، حل منازعات منطقه بدون مشارکت ایران اگر امکان‌پذیر نباشد حداقل کامل نمی‌گردد. شایسته است ایران به دنبال پیشرفت و توسعه اقتصادی نیز باشد تا بدان جهت بتواند در منطقه با همسایگان به رقابت اقتصادی بپردازد. مقاله زیر ضمن بررسی هویت فرهنگی انقلاب ایران، بیشتر وجه مربوط به شیعه‌بودن اکثریت مردم ایران و تأثیر آن بر شیعیان کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای همسایه را مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین، دیدگاه‌های آرمان‌گرایانه و انتزاعی که مشخصة تمامی انقلاب‌های دنیاست باتوجه به بدیل‌های دستیابی به آن اهداف اتوپیایی تجزیه و تحلیل می‌گردد.

کلیدواژه‌ها