رویکرد و پایه‌های نظری و عملی سیاست خارجی ‏انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی کشورها بویژه کشورهای قدرتمند و تأثیرگذار در سیاست بین‌الملل موضوعی است که همواره مورد توجه پژوهشگران و علاقمندان مطالعات بین‌المللی بوده است. در کشور ما نیز انگلیس بدلیل موقعیتش در نظام بین‌المللی و نیز قدرت تأثیرگذاری بریتانیا بر محیط پیرامونی جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به‌رغم علاقمندی فراوان متخصصین و محققین نسبت به سیاست خارجی آن کشور، در مقایسه با سیاست خارجی امریکا  افراد کمتری به مطالعه علمی فرآیند سیاست‌گذاری خارجی آن کشور پرداخته اند. صرفنظر از این موضوع، پرسش این است که  در سیاست خارجی بریتانیا نسبت به کشورمان در سال‌های اخیر چه مؤلفه‌ها و متغیرهایی تأثیرگذار بوده‌اند؟ پرسش بعدی این خواهد بود که «سمت و سوی سیاست خارجی انگلیس نسبت به جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟» روشن است که هرچه شناسایی  متغیرهای تأثیرگذار  از دقت بیشتری برخوردار باشد ؛ از یکسو ، به همان میزان،  قدرت پیش بینی ما  در مورد تحرکات سیاست خارجی آن کشور تقویت خواهد شد و از سوی دیگر،  با شناخت سمت وسوی سیاست آن کشور  توانایی ما برای تأثیرگذاری احتمالی بر این فرآیند  افزایش خواهد یافت. امید است چنین شود.

کلیدواژه‌ها