مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در قبال اعمال ‏خشونت‌آمیز اشخاص حقیقی در چارچوب تروریسم ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها موجد مسئولیت بین‌المللی آن‌ها می‌باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب‌پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین‌المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به‌مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین‌المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست‌ها و یا حمایت از آنان به‌طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است.
باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست‌ها به دولت، دولت صدمه‌رساننده مستقیماً مسئولیت بین‌المللی داشته و دولت صدمه‌دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می‌نهد.

کلیدواژه‌ها