معنای سیاسی ستیز جنسی در جوامع غربی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مطالعات در مورد فرهنگ‌های مختلف نشان می‌دهد که هویت فردی براساس مفاهیم دوگانه جنسی زن و مرد که در جوامع غربی جنسیت نامیده می‌شود، چندان پدیده‌ جهان‌شمولی نمی‌باشد؛ زیرا این قبیل گفتمان نه در جوامع شرقی معمول است و نه این که در بین خرده‌فرهنگ‌های کشورهای غربی مرسوم می‌باشد. بنابراین مرکز اصلی تفکیک جنسی عمدتاً کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی است. لذا در این مقاله استدلال می‌شود که ستیز جنسی سیاست قدرت‌های حاکم بر جوامع یاد شده در جهت جایگزینی ستیز طبقاتی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها