قطعنامه تقسیم فلسطینمبنای ‏ «راه‌حل دو دولت» و ملاکی برای «راه‌حل همه‌پرسی» ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

فلسطین بخشی از سرزمین‌های جدا شده از عثمانی پس از جنگ جهانی اول است. ولی خود نیز از همان ابتدا همواره هدف تقسیم بوده است. سازمان ملل متحد در سال 1947 کمیته ویژه‌ای را برای حل مشکل فلسطین انتخاب کرد؛ پس از بحث و گفتگو سرانجام اکثریت اعضا طرحی ارائه کردند که به موجب آن در سرزمین فلسطین دو کشور یهودی و عربی با وحدت اقتصادی تشکیل و شهر بیت‌المقدس با رژیمی بین‌المللی اداره شود. به موجب طرح اقلیت اعضای کمیسیون فوق، در سرزمین فلسطین یک دولت فدرال به پایتختی شهر بیت‌المقدس تشکیل شود و ایالت‌های یهودی و عرب در چارچوب این حکومت فدرال بر بخش‌های یهودی و عربی حاکمیت خواهند داشت. ایران به‌عنوان یکی از اعضای کمیته ویژه، با تقسیم فلسطین مخالفت کرد. روند مخالفت علی‌رغم فراز و فرود آن سرانجام به  مخالفت با طرح دو دولت – دو ملت  و ارائه طرح همه‌پرسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ختم شد. در مقاله حاضر تلاش شده  است ابتدا قطعنامه تقسیم  به عنوان مبنای «راه‌حل دو دولت - دو ملت»  بررسی شود و سپس باتوجه به بند مربوط به وضعیت بیت‌المقدس در قطعنامه فوق، با استفاده از وحدت ملاک به امکان بهره‌گیری از این ملاک در طرح همه پرسی پرداخته‌ایم.

کلیدواژه‌ها