تحول مفهوم امنیت در دولت مدرن ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با ظهور فناوری‌های نوین و تغییرات شگرف در سبک وسیاق زندگی و تحول در الگوهای زیستی انسان معاصر، برخی مفاهیم اساسی در حوزه علوم اجتماعی نیز دستخوش تغییر شده‌اند. دانش‌واژه «امنیت» یکی از این مفاهیم پایه و کلیدی است که متأثر از دگرگونی در نوع مناسبات اجتماعی بشر، همواره نیاز به بازتعریف دارد. پیدایش بازیگران جدید بین‌المللی، جهانی‌شدن، تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و مبادلات الکترونیک درزندگی روزمره انسان‌ها، کم‌رنگ شدن مرزهای جغرافیایی و...، از جمله متغیرهایی هستند که به ایجاد پیوندهای امنیتی گسترده و شبکه‌ای میان ملت‌ها انجامیده‌اند. مقاله حاضر بر آن است تا ضمن کنکاشی پیرامون عوامل تأثیرگذار بر مؤلفه امنیت، به بازشناسی گفتمان امنیتی عصر حاضر پرداخته و ضمن لحاظ‌ نمودن پارامترهای مختلف، ضرورت تجدید ساختارهای امنیتی- رفاهی حکومت‌ها و نیز چگونگی تغییر کارویژه‌های امنیتی دولت‌ها به عنوان متولیان ایجاد امنیت در عرصه های مختلف را بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها