رویکردهای بین‌المللی در برخورد با منابع طبیعی و ‏محیط زیست ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نیاز انسان به استفاده از منابع طبیعی و گسترش فعالیت‌های توسعه‌ای در سراسر جهان باعث تخریب تدریجی منابع طبیعی و محیط زیست شده و متأسفانه این روند همچنان ادامه دارد. این وضعیت، همزمان، موجب نگرانی بسیاری از اندیشمندان و سیاستمداران طرفدار محیط زیست گردیده دولت‌ها و تشکل‌های مردم نهاد را در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به فکر چاره‌جویی انداخته است. در این رابطه تاکنون تصمیمات بسیاری در مجامع بین‌المللی اتخاذ گردیده که در حال اجرا می‌باشند. در این توافقات دو رویکرد عمده مشاهده می‌گردد. اول رویکرد اکوسیستمی و دوم رویکرد توسعه پایدار. هر یک از این دو رویکرد دارای ویژگی‌های مشترک و بعضاً متفاوتی هستند که قابل‌ تأملند. رویکردهای یاد شده جهت مثبت دارند و دولت‌ها بایستی در چارچوب منافع ملی و با عنایت به موقعیت ژئوپولتیکشان یکی از آن دو را به‌عنوان استراتژی خود برگزینند و بدین‌وسیله روند نابودی محیط زیست را متوقف سازند.

کلیدواژه‌ها