عملکرد 42 ساله آسه‌آن و نقشه راه تا سال 2020‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

آسه‌آن از زمان تشکیل با چالش‌های مختلفی برای همگرایی روبرو بوده است، ولی از اواخر دهه 1980، عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سازمانی و بین‌المللی به‌صورت  نسبتاً مساعد در راستای فرایند همگرایی این اتحادیه پیش رفته است. این اتحادیه با نرخ رشد 5/5 درصدی و نرخ تجارت درون‌منطقه‌ای 25 درصدی، یکی از مناطق پویای اقتصادی جهان محسوب می‌شود. عواملی چون امنیت نسبی منطقه‌ای، تعامل سازنده با قدرت‌های فرامنطقه‌ای ذینفع در منطقه، وجود جذابیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و در پیش گرفتن سیاست دولت حداقلی، نقش مؤثری در شکوفایی اقتصادی منطقه داشته است. آسه‌آن بسترسازی مناسب برای همگرایی کرده و آثار این تلاش در دهه دوم هزاره سوم بیشتر نمایان می‌شود. مهمترین دستاورد آسه‌آن در مرحله سوم حیات خود، تدوین نقشه راه  برای سال2020 است. در سی‌امین سال تولد آسه‌آن (1997)، سران این اتحادیه سندی تحت عنوان «چشم‌انداز آسه‌آن برای 2020» را به امضا رساندند که نقشه راه  آسه‌آن را تا سال 2020نشان می‌دهد و طبق آن قرار است که آسه‌آن تبدیل به یک جامعه واحد از جهت امنیتی، اقتصادی و اجتماعی گردد. این مقاله با بررسی عملکرد 42 ساله آسه‌آن در پرتو نظریات همگرایی، به برنامه‌های پیش روی این اتحادیه تا سال 2020  بر اساس طرح مذکور میپردازد. این مقاله تحولات تاریخی و جغرافیایی آسه‌آن از آغاز تاکنون را مطالعه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها