چشم‌انداز همگرایی آسیا ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نقش و جایگاه جهانی آسیا و تعامل و همکاری‌های بین آسیایی یکی از سرفصل‌های مهم روابط بین‌الملل به‌شمار می رود . در همین رهگذر، همگرایی آسیایی و جهت دهی مطلوب به تحولات و معادلات این قاره کهن متناسب با منافع جمعی و مشترک ملل آسیایی ازجمله موضوعات مهمی است که اینک در ادبیات مطالعات آسیایی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است.
مقاله حاضر با اشاره به موقعیت تاریخی آسیا و روند تحولات این قاره کهن در دهه‌های اخیر، به تبیین زمینه‌های همکاری، هم پیوندی و همگرایی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی ‌کشورهای آسیایی در قرن بیست و یکم که قرن آسیا نامیده شده پرداخته است.
جایگاه آسیا در نظام بین‌الملل، چارچوب نظری همگرایی آسیایی، آسیا گرایی از منظر آسیایی‌ها، سیاست آسیایی  قدرت‌های فراقاره‌ای،  هویت نوظهور آسیایی، چالش‌ها و افق‌های همگرایی آسیایی و نگاه ایرانی به همگرایی آسیایی مهمترین مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها