بحران مالی جهانی و رویکردها در مواجهه با آثار آن ‏بررسی نقش رژیم‌های مالی بین‌المللی ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شکل‌گیری و عملکرد سریع فرایندهای سیستمی نظیر جهانی‌شدن از دهه 1990 به بعد و همراه با آن تشدید وابستگی متقابل میان حوزه‌های پولی و مالی در چارچوب نظام دولت ـ ملت‌ها باعث شده است تا هرگونه تحول اعم از مثبت یا منفی در چارچوبه ملی باقی نمانده و آثار آن سایر جوامع و حوزه‌ها را نیز در بر گیرد. در همین راستا تشدید بحران اقتصادی در ایالات متحده که از بخش مسکن آغاز شد و نقش غیرقابل‌انکار ایالات متحده در سیستم اقتصاد بین‌المللی، نظام مالی بین‌المللی را به شدت متأثر نمود. در تلاش برای پاسخ‌گویی به بحرانی که دامنه آن فراتر از اقتصاد سرمایه‌داری تقریباً دامان تمامی نظام اقتصادی بین‌المللی را گرفته بود جامعه بین‌المللی تلاش نمود تا با همراه نمودن دو فرایند حمایت‌گرایی در سطح ملی با نماد بسته‌های نجات مالی و نیز تحرک بخشیدن به نقش رژیم‌های مالی بین‌المللی آثار این بحران را کاهش و از تداوم آن جلوگیری نماید. به همین جهت به دلیل حافظه تاریخی منفی از بحران‌های پیشین نقش نهادها این بار فراتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و همکاری‌های بین‌المللی در قالب G20، صندوق بین‌المللی پول و از همه مهم‌تر احیای تقش اقتصادی سازمان ملل متحد خود را نمود بخشید. اگرچه رویکردها در رژیم‌های مالی بین‌المللی به جهت تداوم ساختار قدرت پیشین تغییر جدی نیافت اما توجه به این نهادها هر چند به صورت نشستی برای همکاری جهانی، واجد اهمیت است. 

کلیدواژه‌ها