غرب و مبانی مادی‌گرایی در روابط بین‌الملل روندها و پیامدها ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقالة پیش رو در  نگاهی آسیب‌شناسانه نخست ریشه‌های فکری و تاریخی رو آوردن به مادی‌گرایی در روابط بین‌الملل غرب را مطالعه نموده و سپس به ناکامی نظریه‌های مادی‌گرای روابط بین‌الملل در تحقق اهداف خود در مهار جنگ‌ها و برقراری صلح توجه می‌نماید. به این‌منظور، زمینه‌‌های تاریخی و فکری  تقابل انسان محوری در غرب با خداباوری و چگونگی نضج‌‌‌گرفتن روندهای مرتبط با این نوع نگرش مورد توجه واقع می شود. سپس روندها و پیامدهای مادی‌انگاری در حوزه‌های اندیشه و عمل با تأکید ویژه بر عرصة روابط بین‌الملل و مطالعة موردی عملکرد دولت آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد. 
 
 

کلیدواژه‌ها