سیاست اروپا در قبال نقش آمریکا در چارچوب ‏مناسبات فراآتلانتیک: هژمون لیبرال یا امپریالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روابط فراآتلانتیکی که بیش از 50 سال بر مناسبات آمریکا و اروپا سایه افکنده است بحثی نوین را پس از شکل گیری سیاستهای یکجانبه گرای آمریکا بعد از 11 سپتامبر تجربه نموده است.در ساختار بین الملل در حال تحول کنونی، اروپا خواهان نظام چند قطبی و چند گزینشی و نیز تلاش برای تکثیر قدرت و تقویت نقش متوازن کشورهای مؤثر در نظام بین الملل و نقش هژمون لیبرال از سوی آمریکا است، در حالیکه آمریکا معتقد به نظام تک قطبی مبتنی بر یکجانبه گرایی به منظور استقرار نظم هژمونیک با ابعاد امپریالیستی می باشد. لذا پژوهش حاضر به بررسی روابط میان اروپا و آمریکا پس از 11 سپتامبر پرداخته، تعاملات و چالشهای میان این دو را مورد ارزیابی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها