توسعه و نقش زنان در جهان (1995-1985)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توسعه اجتماعی- اقتصادی که در رأس برنامه‌های هزاره سوم سازمان ملل متحد می‌باشد بستگی تام با رعایت حقوق زنان و احترام به نقش واقعی آنان دارد. «ابزار جنسیتی» می‌بایست در همه موازین نفی گردد. توسعه انسانی می‌باید با توسعه نقش زنان در همه مراتب اجتماعی و اجازه ورود آنان در سطوح مدیریتی همراه باشد. نمی‌توان از عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی سخن گفت مگر آنکه شاخص ارتقای حقوق زنان به‌طور مستقیم موردنظر قرار گیرد. مقاله زیر ابعاد گوناگون حضور زنان در جوامع بین‌المللی را با نظرداشت مبحث کلی توسعه انسانی مورد مطالعه قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها