ابعاد جنگ نرم چین در مقابل آمریکا ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

قدرت نرم به نفوذ و تأثیر یک کشور در خارج با استفاده از ترغیب و جاذبه و نه تهدیدات و نیروی نظامی اشاره دارد. در این زمینه، چین به‌طور فزاینده‌ای برای افزایش نفوذ و تأثیرگذاری خود در جهان و به‌خصوص ایالات متحده، حمایت از تبادلات فرهنگی با کشورهای مختلف جهان را افزایش داده، به اعزام پزشک و معلم برای کار در خارج می‌پردازد، از حضور دانشجویان دیگر کشورها برای تحصیل در چین استقبال می‌کند و هزینه‌های قابل توجهی برای آموزش زبان چینی در خارج از این کشور صرف می‌نماید.
از این منظر، کارشناسان بر این نظرند که چین تلاش دارد جهان را نسبت به نیات صلح‌آمیز خود متقاعد ساخته، دسترسی این کشور به منابع مورد نیاز برای تداوم رشد اقتصادی را تضمین کند و در نهایت تایوان را منزوی سازد.
در همین راستا، این باور نیز وجود دارد که چین در تقابل با غرب و ایالات متحده به‌دنبال رهبری در صحنه جهانی است. با این توضیح، نوشته حاضر تلاش دارد به بررسی جنگ نرم چین و کاربرد آن در برابر غرب و به‌خصوص ایالات متحده پرداخته و موفقیت‌های آن در مناطق مختلف جهان را ذکر نماید.

کلیدواژه‌ها