ایجاد سازوکارهای بین‌ دولتی حقوق بشری:‌ بررسی ‏فعالیت‌ها در حوزه اتحادیه عرب،‌ سازمان کنفرانس ‏اسلامی و جنبش عدم‌تعهد ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مقاله زمینه‌هایی که نهادهای منطقه‌ای موجود در کشورهای مسلمان ممکن است در آن به همکاری در زمینه ترویج و حمایت از حقوق بشر بپردازند و یا سازوکارهای حقوق بشری ایجاد نمایند را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حالی که نظام‌های منطقه‌ای موجود اروپایی، آفریقایی و ‌آمریکایی حقوق بشر کمابیش در چهار حوزه از پنج حوزه 1. ترویج حقوق بشر، 2. ارتقای حقوق بشر، 3.هنجارسازی حقوق بشر، 4. نظارت بر اجرای حقوق بشر، 5. تشکیل محاکم حقوق بشری فعالیت می‌نمایند. سئوال اساسی مورد توجه این نوشتار آن است که نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشری بین کشورهای مسلمان در کدام یک از این پنج حوزه امکان فعالیت دارد. ارزیابی میزان حمایت سازوکارهای جدید حقوق بشری از جانب سازمان کنفرانس اسلامی و یا اتحادیه عرب به‌عنوان سازمان‌های بین دولتی که نظام حقوق بشری مورد نظر در آنها ایجاد شده یا خواهد شد دیگر مبحث این مقاله می‌باشد. مقاله همچنین تجربه حضور دولت‌های مسلمان در دیگر نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشری که برای تکامل چنین سازوکارهای بین اسلامی ممکن است مورد بهره‌برداری قرار گیرد را به بحث خواهد گذاشت. مقاله در پایان نتیجه می‌گیرد هر نوع اقدامی برای استقرار نظام جدید حقوق بشری بین کشورهای مسلمان، از آنجا که برمبنای هویت اسلامی شکل می‌گیرد، باید در مقایسه با نظام‌های بین‌ دولتی حقوق بشری موجود گامی به جلو در جهت ارتقای دستاوردهای جهانی حقوق بشری جلوه‌گر شود.

کلیدواژه‌ها