زنان درسطح نخبگان سیاسی در آمریکا ‏ عوامل مؤثر درمحدودیت مشارکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با وجودی که معمولاً از دستاوردهای زنان در غرب و به‌ویژه در ایالات متحده به‌عنوان شاخصی دال بر وضعیت مطلوب آنان یاد می‌شود، اما حضور آن‌ها در سطح مناصب سیاسی در مقایسه با مردان بسیار کمتر است. این مقاله در پی پاسخ به این سئوال است: با توجه به این که زنان بیش از نیمی از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند،‌ چه عواملی باعث  حضور کم آن‌ها در سطح نخبگان سیاسی در مقایسه با مردان در آن کشور شده است؟ پس از پاسخ به این سئوال روند حضور زنان در صحنه سیاسی آمریکا و به‌خصوص در سطح مدیریت سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا موانعی که بر سر راه زنان برای رسیدن به سطوح بالای سیاسی وجود دارد،‌ مشخص شود. در این مقاله با استفاده از آمار وارقام و روش توصیفی‌ ـ تحلیلی  به بررسی عواملی پرداخته می‌شود که باعث حضور کمتر زنان شده است و به‌طور خاص می‌توان به عوامل سیاسی،‌ اقتصادی، اجتماعی‌ ـ فرهنگی اشاره کرد. این یافته‌ها می‌تواند ما را در شناخت بهتر شرایط حاکم بر ایالات متحده یاری رسانده و بافت جامعه آمریکایی را بهتر نشان دهد.  

کلیدواژه‌ها