جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی ‏جمهوری اسلامی ایران ‏ ‏(مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه) ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دیپلماسی عمومی فرایند ارتباط مردم یک کشور با عامه مردم کشورهای دیگر برای شناساندن ایده‌های خود و شناخت ایده‌های آن‌ها و آرمان‌های ملی، معرفی نهادها، فرهنگ و هنجارها و تبیین اهداف سیاست‌های خود را شامل می‌شود. گفتمان قوی انقلاب اسلامی ایران نیز قوی‌ترین ابزار هنجارساز و تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام بوده و اثرات تعیین‌کننده آن مورد اذعان موافقان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد .سئوال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر چه مؤلفه‌هایی استوار است و برنامه‌های  فرهنگی ایران در منطقه خاورمیانه براساس کدام مبانی و اصول تعریف می‌گردد؟ فرضیه موردنظر این است که مؤلفه‌های تمدن و فرهنگ، ارزش‌های دینی، رسانه و آموزش و رفتار سیاسی منابع قدرت نرم و دیپلماسی عمومی ایران را تشکیل می‌دهند و برنامه‌های فرهنگی ایران در منطقه خاورمیانه نیز بر همین مبانی استوار است. مقاله حاضر به بررسی مؤلفه‌های قدرت نرم ایران و راهبردهای آموزشی و رسانه‌ای تأثیرگذار ایران در منطقه خاورمیانه و فرصت‌‌ها و چالش‌های پیش رو پرداخته است.

کلیدواژه‌ها