تعهدات در قبال جامعه بین‌المللی و جایگاه آن در ‏حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تردیدی وجود ندارد جامعه بین‌المللی در راه رسیدن به قانونمندی و عدالت محتاج قواعدی است که خارج از چارچوب تعهدات دو یا چندجانبه نسبت به تمامی اعضای جامعه بین‌المللی قابلیت اجرا و استناد داشته باشد. این قابلیت اجرا مستلزم این است که نسبت به نقض تعهدات این‌ چنینی حقوق مسئولیت بین‌المللی لحاظ شود. طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل درخصوص مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای اعمال متخلفانه بین‌المللی گرچه هنوز به هیأت یک معاهده بین‌المللی در نیامده است، کامل‌ترین سندی است که تاکنون به مسئولیت بین‌المللی درخصوص تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی‌‌ـ در کنار مسئولیت بین‌المللی نسبت به سایرتعهدات‌ـ‌ پرداخته است. در این نوشتار جایگاه تعهدات در مقابل جامعه بین‌المللی در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها