تعاملات و ارتباطات علمی ایران و کشورهای ‏ جی هشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در سال‏های اخیر مطالعات فراوانی توسط پژوهش‌گران و سیاست‏گذاران علمی کشورها در رابطه با همکاری‏های علمی پژوهشی صورت گرفته و اهمیت و مزایای این همکاری‏ها و همچنین جنبه‏های گوناگون آن به‏شدت مورد توجه قرار‏ گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی میزان همکاری‏های علمی پژوهش‌گران ایرانی و پژوهش‌گران هشت کشور صنعتی جهان در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی سال‏های 2011-1998 است. پژوهش حاضر، پژوهشی پیمایشی‌ـ‌توصیفی است و از روش علم‏سنجی برای انجام این پژوهش استفاده شده و وضعیت تولید علم ایران و کشورهای گروه هشت و نیز مشارکت علمی آن‏ها در تولید مدارک و مقالات علمی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. یافته‏ها نشان می‏دهد که در سال‏های مورد بررسی، همکاری‏های علمی ایران و کشورهای گروه هشت روند رو به رشدی را طی کرده و از سال 2004 به بعد رشدی سالانه 26 درصدی داشته است. همچنین دانشگاه‏های تهران، صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران به‌عنوان پرکارترین مراکز و مؤسسات ایرانی در همکاری‏ علمی بین‏المللی با این هشت کشور به حساب آورده می‏شوند و پژوهش‌گران حوزه‏های مهندسی، پزشکی، فیزیک و اخترشناسی بیشترین میزان تولیدات علمی مشترک را به چاپ رسانده‏اند. بخش قابل‌توجهی از این مدارک به زبان انگلیسی بوده و بیش از 92 درصد از آن‌ها به شکل مقاله مجله و یا مقاله کنفرانس تولید شده است.

کلیدواژه‌ها