موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ‏ بررسی دیدگاه‌ها و ادبیات موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موضوع هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌ شده در سیاست خارجی و همچنین مباحث داخلی  این کشور است که به نظر می‌رسد تحلیل‌گران سیاست داخلی و سیاست خارجی برای شناخت بهتر ابعاد مختلف این موضوع باید قبل از هر چیز با ادبیات موجود در این زمینه و به تبع آن تکثر دیدگاه‌های گفتمانی پیرامون آن آشنایی کامل داشته باشند. دیدگاه‌های مختلفی که حاکی از برداشت‌های متفاوت از معنا و اهمیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران دارد. هدف اصلی این مقاله بررسی ادبیات موجود و شناسایی دیدگاه‌های متفاوت در باب موضوع هسته‌ای نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و این ادبیات را به چند دسته کلی آثار تاریخ‌محور، آثار حقوق‌محور، آثار پیامدمحور، آثار راه‌حل‌محور و نهایتاً آثار انگیزه‌محور تقسیم می‌کند.

کلیدواژه‌ها