توسعه منابع گازهای رسی و امنیت انرژی اروپا ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

: بازار جهانی گاز طی دهه گذشته با تحولات بزرگی مواجه شده که ناشی از پیشرفت فناوری حفاری افقی و شکاف هیدرولیک است. این اتفاق که به دنبال خود توسعه منابع گاز نامتعارف و به‌ویژه گاز رسی را به همراه داشته، موجب کاهش قیمت‌های گاز در بازار آمریکای شمالی و احساس عدم نیاز در آینده نسبت به واردات گاز طبیعی مایع شده در آمریکا شده است. ظرفیت استفاده از این منابع در مناطق دیگر به‌ویژه اروپا، گمانه‌زنی‌ها درباره پیامدهای بهره‌برداری از گاز رسی بر امنیت انرژی اتحادیه اروپا را سبب شده است. از آنجا که سیاست‌گذاری انرژی در این اتحادیه بر اساس سه ملاحظه امنیت عرضه، رقابت‌پذیری و پایداری انرژی انجام می‌پذیرد، توسعه گاز رسی موجب کاهش وابستگی به واردات گاز از روسیه و کاهش نفوذ آن در اروپا به‌ویژه اروپای شرقی و مرکزی خواهد شد. همچنین، توسعه گازهای رسی می‌تواند دستیابی به اهداف ترسیم شده در نقشه راه 2050 انرژی را تسهیل سازد. اما توسعه این منابع با موانعی روبروست که به اثر گذاری آن ماهیت تکوینی، شرطی و تدریجی می‌بخشد. هدف این مقاله بررسی ابعاد استفاده از گاز رسی بر امنیت انرژی اروپا با استفاده از مطالعات انجام‌گرقته در کانون‌های فکری مختلف و بازیگران انرژی اتحادیه اروپاست.

کلیدواژه‌ها