اندیشه‌ها و راهبردهای اِعمالی امام خمینی (ره) در ‏نظام بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بی‌تردید نام امام خمینی(ره) بر تارک تاریخ معاصر جهان قرار گرفته است. ایشان احیاگر میراث عظیم اسلامی در جهان امروز است که با تغییر و ایجاد تحول در گفتمان حاکم، توانستند جهان را با یک فضای زیستمانی نوینی مأنوس کنند که مهم ترین خصیصه آن، تدیّن و اسلامیّت است. در واقع، ایشان نگاه و نگرش انبساطی و انطباقی و نیز نحوه کنش و واکنش کاربردی و عملیاتی نسبت به دین را جایگزین نگاه سلبی و منفی به دین کرد. رهنامه امام خمینی برای این عمل، تلفیقی از رهیافت ژئواستراتژی و ژئوایدئولوژی بوده است. این رویکرد، نوعاً تجلی و تبلور نظریه "وحدت در عین کثرت" ساختار بین‌الملل می‌باشد که در آن تمامی روش‌های سازمانی و سیاستی، اقتصادی، انتفاعی، اجتماعی و اجماعی باید در راستای پایه ارزشی واحدی به نام اسلام قرار گیرند. با توجه به این ملاحظات، این پژوهش درصدد تبیین ظرفیت‌های فرصت‌ساز اِعلانی و اِعمالی امام خمینی(ره) برای نظام بین‌الملل و رویکرد ایشان برای کنش‌گری فعالانه در پهنه گیتی می‌باشد.
مفروض نخست، دو عنصر؛ تجهیزشناختی و توان بسیج‌پذیری و بسیج‌گری و مفروض دوم، رهیافت آرمان‌گرایی واقع‌نگرانه امام(ره) را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها