پارک صلح: بهره‌وری محیط‌زیستی از فرصت‌های مرزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

نرخ رو به رشد جمعیت درکنار کاهش ذخایر طبیعی نگرانی‌هایی را در مجامع بین‌المللی درخصوص احتمال بروز مناقشات بر سر منابع طبیعی به‌ویژه آب در قرن حاضر برانگیخته و سبب شده است تا در دهه‌های اخیر اتخاذ رویکردهای فراملی نظیر استقرار پارک صلح مورد توجه کشورهای جهان قرار گیرد.
پارک‌های صلح شکلی از نواحی حفاظت‌شده فرامرزی هستند که به طور رسمی به حفاظت و نگهداری از تنوع زیستی، منابع طبیعی و ارزش‌های فرهنگی مرتبط با آن و همچنین ترویج صلح و همکاری اختصاص یافته‌اند. اتخاذ چنین رویکردی در ایران نیز باتوجه به جایگاه کشور در منطقه آسیای مرکزی و خاورمیانه، وجود مرزهای طولانی با کشورهای همسایه و حضور 18 منطقه مهم تحت مدیریت محیطی زیست در مناطق مرزی، می‌تواند از اهمیت خاصی در حفظ طبیعت و گسترش روابط و همکاری‌های منطقه‌ای برخوردار باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا ضمن اشاره به کارکردهای پارک صلح، فرصت‌های موجود در ایران برای استقرار این نواحی بررسی گردد. 

کلیدواژه‌ها