بررسی «دیگری» در سیاست خارجی چین با تاکید بر اسناد امنیت ملی این کشور (۲۰۲۲-۲۰۱۴)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد

چکیده

مفهوم «دیگری» از جمله مفاهیم مهم در نظریه های مختلف سازه‌انگاری می‌باشد، چراکه این مفهوم به همراه مفهوم «خود»، منجر به شکل‌گیری «هویت» می‌شود. از منظر الکساندر ونت «خود» در جریان تعاملات هویتی، «دگر» را به سه گونه «دوست، دشمن و رقیب» بازنمایی می‌کند. مطابق با این انگاره نظری برای فهم سیاست خارجی هر کشوری از جمله چین نیازمند بررسی «دیگری» و انواع آن مطابق با الگوهای سه گانه ونتی هستیم. بنابراین سوال اصلی این پژوهش آن است که دیگری دوست، دشمن و رقیب در سیاست خارجی چین با توجه به اسناد امنیت ملی این کشور در بازه زمانی (۲۰۲۲-۲۰۱۴) شامل کدام کشورها بوده است؟ مطابق با تحلیل محتوای اسناد امنیت ملی این کشور، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در سیاست خارجی چین، کشورهای روسیه و پاکستان به عنوان دیگری دوست، کشورهای ژاپن، هند و آمریکا به عنوان دیگری رقیب و جریانات جدایی طلب تایوان به عنوان دیگری دشمن بازنمایی و تعریف شده‌است. پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی، گردآوری داده‌ها از طریق جست و جو در اسناد دسته اول و اسناد دسته دوم و تحلیل داده ها بر اساس تحلیل محتوای کیفی اسناد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات