معماری نظم امنیتی جدید در خلیج فارس؛ لزوم همپوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مطالعات خلیج فارس مرکز مطالعات خاورمیانه

چکیده

مقاله حاضر «امنیت جامع» متشکل از «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» را برای تأمین امنیت و ثبات در خلیج‌فارس پیشنهاد می‌کند. سؤال اصلی این پژوهش این است که چگونه هم‌پوشانی «امنیت دولتی» و «امنیت انسانی» به تأمین امنیت و ثبات در خلیج‌فارس کمک می‌کند؟
در پاسخ به این سؤال اصلی می­توان گفت هم‌پوشانی «امنیت انسانی» و «امنیت نخبگان حاکم» مستلزم تفسیر حداقلی از دولت است که منافع دولت با مصالح اعضای تشکیل‌دهنده یعنی شهروندان هم­سو باشد. براساس این رویکرد، منافع دولت براساس منافع شهروندان تعریف می‌شود.
روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکرد پسااثبات­گرایی است؛ چراکه روش اثبات­گرایی در مطالعات امنیتی کشورهای خلیج‌فارس ناکارآمد است و نمی‌تواند جنبه‌های مختلف این جوامع را دربرگیرد. در این تحقیق، از روش تحقیق توصیفی-تفسیری و تاریخی استفاده شده است. اطلاعات نیز از طریق منابع اسنادی، اینترنتی و بهره‌گیری از پایگاه­های خبری با تکیه‌بر داده‌های عینی-تاریخی گردآوری شده است.
تأکید بر «امنیت جامع» برای منطقه خلیج‌فارس که از رهگذر هم‌پوشانی امنیت انسانی و امنیت دولتی صورت می‌گیرد، در این پژوهش برای اولین بار مورد صورت‌بندی قرار گرفته و عناصر و دقایق آن برشمرده شده است. از سوی دیگر ارتباط میان «امنیت جامع» و تفسیرهای رایج از دولت در این پژوهش بررسی‌شده که مطابق آن تحقق امنیت جامع مستلزم ارائه تفسیری حداقلی از دولت است. هم­چنین بررسی شاخص‌های امنیت انسانی در کشورهای خلیج‌فارس نشان می‌دهد که وضعیت این نوع امنیت در این منطقه نگران‌کننده است.

کلیدواژه‌ها