معاونت در ارتکاب اقدامات متخلفانه در نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق بین الملل عمومی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه حقوق دانشگاه علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران (نویسنده مسئول)

چکیده

ارتکاب عمل متخلفانه زمینه­ ساز تحقق مسئولیت بین‌المللی مرتکب یا مرتکبین آن خواهد بود. این موضوع بعنوان یکی از قاعده­ های اساسی حقوق بین ­الملل مسئولیت شناخته می‌شود. بطور معمول مسئولیت بین‌المللی در نتیجه ارتکاب اقدام یا اقدامات متخلفانه از سوی یک دولت واحد ایجاد می‌شود، اما در شرایط خاص، فارغ از دولت مرتکب عمل متخلفانه، دولت یا دولت‌های دیگری نیز می­توانند بعنوان مسئول قلمداد گردند. «طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل راجع به مسئولیت بین ­المللی دولت‌ها» از این شرایط تحت عنوان «راهنمایی و فرمان دادن» و «اجبار» نام می­ برد. بطور کلی، این دو مفهوم را می‌توان تحت عنوان «معاونت در ارتکاب تخلفات بین‌المللی» دانست. موضوع اصلی در خصوص معاونت در اعمال متخلفانه بین ­المللی چگونگی تحقق آن، اشکال و صور مختلف معاونت و در نتیجه حدود مسئولیت معاون است. در واقع، چالش اصلی مقاله­ حاضر تنویر زوایای پنهان حدود مسئولیت معاون عمل متخلفانه­ بین ­المللی و تحلیل و بررسی تأثیر رفع وصف متخلفانه عمل مباشر بر نفی مسئولیت معاون یا تخفیف آن می­باشد.

کلیدواژه‌ها