برزیل در مسیر هژمونی منطقه‌ای در آمریکای لاتین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

رشد اقتصادی برزیل طی دو دهه گذشته باعث شده است تا نخبگان سیاست خارجی این کشور به دنبال نقش برجسته تری برای برزیل در جامعه بین‌المللی باشند. برزیل به عنوان ششمین کشور پرجمعیت، نهمین اقتصاد جهان در سال 2018 و وسیع ترین کشور آمریکای لاتین با در اختیار داشتن حدود 40 % کل وسعت منطقه آمریکای جنوبی جایگاه بسیار مهم در این منطقه دارد. در حقیقت، برزیل به جز اکوادور و شیلی با تمامی دیگر کشورهای آمریکای جنوبی مرز مشترک دارد. اهمیت موضوع پژوهش حاضر آن است که به بررسی ظرفیت‌های هژمونیک برزیل به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند آمریکای لاتین می‌پردازد. در این راستا، سوال اصلی مقاله حاضر این است که برزیل از چه ظرفیت هایی برای هژمون شدن برخوردار است؟ در پاسخ به آن، فرضیه پژوهش اینگونه مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد برزیل با وجود بهره‌مندی از زمینه‌های جغرافیایی، جمعیتی و اقتصادی تبدیل شدن به قدرت هژمون منطقه‌ای در آمریکای لاتین، با چالش‌های سیاسی و امنیتی به‌ویژه تحرکات هژمونی آمریکا و دوقطبی سیاسی در آمریکای لاتین مواجه است. در این پژوهش از چارچوب نظری هژمونی و روش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها