فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم سیاسی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرهنگ راهبردی و راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی است. رژیم صهیونیستی از زمان تأسیس و غصب سرزمین‌های اسلامی تاکنون بارها کشورهای اسلامی را مورد تجاوز قرار داده یا آن‌ها را به حمله نظامی تهدید نموده است. رژیم صهیونیستی طی این مدت همواره از راهبرد نظامی مشخص و ثابتی استفاده کرده است گویی که ما با یک الگوی ثابتی از تفکر و اقدام در راهبرد نظامی این رژیم مواجه هستیم. ازاین‌رو این مقاله درصدد بررسی دلیل اتخاذ این راهبرد نظامی مشخص از منظری متفاوت با نگرش نظامی است. نویسنده معتقد است که دلیل اتخاذ راهبرد نظامی مشخص از سوی رژیم صهیونیستی را باید در عوامل فرهنگی خصوصاً فرهنگ راهبردی این رژیم جستجو نمود. بر این اساس، مقاله حاضر ابتدا به بررسی نقش فرهنگ راهبردی در اتخاذ شیوه جنگ می‌پردازد. آنگاه عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ راهبردی رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار می‌دهد و در نهایت تأثیر این مؤلفه‌های فرهنگی بر راهبرد نظامی رژیم صهیونیستی نشان داده می‌شود.. این مقاله برای آزمون فرضیه خود از روش توصیفی- تبیینی استفاده کرده است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی نشان می‌دهد که این فرهنگ راهبردی سبب گردید که خصومت بین رژیم صهیونیستی و همسایگانش به یک امر تقریباً دائمی تبدیل گردد.

کلیدواژه‌ها