رابطه بین حقوق‌بشر و محیط‌زیست در پرتو تحول در روابط بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

طی قرن‌ها، دو موضوع حقوق بشر و محیط‌زیست در بستر زمان در ذهن بشر به‌صورتی جداگانه و ضعیف مطرح بوده‌اند. دوموضوع، با تاسیس سازمان‌های بین‌المللی در دستورکار آنها قرار گرفته و باگنجانده شدن در هنجارهای جدید، دچار تحول بی‌سابقه‌ای شدند. انجام تحقیقات و گسترش اندیشه بشری باعث روشن‌ترشدن ابعاد رابطه انکارناپذیر و ناگسستنی بین آن‌دو گردید و جایی در اسناد حقوقی بین‌المللی و احکام قضایی دادگاه های ملی و بین‌المللی چون دادگاه اروپایی حقوق بشر و دیوان بین‌المللی کیفری باز کرد. هرچند شناسایی رابطه بین حقوق بشر و محیط‌زیست و قضاوت پیرامون آن درمرحله آغازین خود بسر می برد، پیش‌بینی می‌شود که سیاستمداران فعال درگوشه‌وکنار جهان چاره‌ای جز به‌رسمیت شناختن این رابطه و نادیده‌گرفتن مرزهای سیاسی ندارند. باوجود پیچیدگی‌های ذاتی این رابطه، دیپلمات‌ها باید با گفتگو، تحقیق و بررسی بیشتر در گردهمایی‌های بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجامع محیط‌زیستی و با کنارگذاردن ملاحظات سیاسی، حقوق انسانی مربوط به محیط‌زیست همچون حق استفاده همگان از محیط‌زیست سالم با همه ویژگی‌های آن را تعریف و برسمیت بشناسند. 

کلیدواژه‌ها