ترامپ و ضرورت بازسازی نظم بین‌المللی لیبرال دموکراسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مجموعه مواضع و اقدامات ترامپ در دوسال گذشته درخصوص خروج از معاهدات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای و نهادهای چندجانبه، سیاست‌های تنش زا و رفتارهای آن علیه متحدین و شرکای راهبردی مانند جنگ تعرفه‌ها علیه اروپا و چین و نیز تأکیدات مکرر مبنی بر اینکه ساخت و مناسبات موجود نظام بین‌الملل بویژه نظم اقتصادی در راستای منافع امریکا نیست، معنا و مفهومی جز نارضایتی از شرایط موجود ندارد.
آیین سیاست خارجی ترامپ موسوم به «امریکا نخست» و«بازگشت عظمت امریکا» همراه با سیاست‌های یکجانبه گرایانه و حمایت گرایانه اقتصادی و تنش زای وی تداعی کنندة وجود برنامه هایی برای دگرگونی در نظم موجود بین‌الملل است. آیا ترامپ بدنبال جایگزین نظم سیاسی و اقتصادی بین‌المللی لیبرال مبتنی بر تجارت آزاد است و یا می کوشد با حفظ آن، این نظام را بگونه‌ای اصلاح نماید تا منافع امریکا به بهترین وجه تأمین گردد؟ فرضیه مقاله این است که « ترامپ قصد ندارد نظم لیبرال دموکراسی را جایگزین نماید بلکه، هدف وی بازسازی آن به منظور اعاده و یا برقراری موقعیت هژمونیک امریکا است».
 

کلیدواژه‌ها