دیپلماسی اجبارآمیز و حقوق بین‌الملل: با تأکید بر نقش شورای امنیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه دیپلماسی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی

چکیده

در این مقاله پس از تعریف دیپلماسی اجبارآمیز و تاریخچه آن به رابطه دیپلماسی اجبارآمیز  با حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی پرداخته شده است. سپس نحوه  اعمال دیپلماسی اجبارآمیز  از طریق سازمان‌های بین‌المللی و نقش دوگانه حقوق بین‌الملل در برابر دیپلماسی اجبارآمیز، همچنین  مزایا و معایب استفاده از دیپلماسی اجبارآمیز  با ابزارهای حقوقی و قضایی بررسی شده است. نقطه کانونی مباحث چه در سازمان‌های بین‌المللی و چه در نهادهای قضایی بین‌المللی شورای امنیت به عنوان اهرم اصلی بوده است. علاوه بر این، تحریم به عنوان ابزار اصلی همراه با  شرایط خاصی که پس از فروپاشی شوروی منجر به این رویدادها شده بطور ضمنی مورد توجه قرار گرفته که می‌توان از آن به شرایط زمینه‌ای توفیق دیپلماسی اجبارآمیز از طریق سازمان‌های بین‌المللی یاد کرد. نقش شورای امنیت در تشکیل انواع محاکم کیفری و سپس کمیسیون شبه قضایی غرامت با توجه به منشور ملل متحد و حدود اختیارات شورا مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته است. در نهایت،کارایی دیپلماسی اجبارآمیز از طریق نهادهای قضایی و سازمان‌های بین‌المللی ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها