انعطاف رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه عالی دفاع ملی

2 وزارت امور خارجه

چکیده

از سال 2011 که شورای امنیت سازمان ملل­متحد تصمیم به تفکیک فهرست واحد گروه‌های تروریستی و قرار دادن گروه طالبان در یک فهرست جداگانه گرفت، شاهد انعطاف رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان هستیم. با این اقدام طالبان به‌عنوان گروهی که در داخل قلمرو افغانستان فعالیت می‌کند از سایر گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده متمایز شد. انعطاف رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم هم در بعد ساختاری و هم رویکردی وجود دارد. سؤال اصلی این پژوهش به چرایی انعطاف رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان اختصاص دارد. مطابق با فرضیه نویسندگان مقاله، مصلحت حفظ صلح و امنیت افغانستان و مسئولیت‌پذیر ساختن طالبان در عرصه‌های داخلی و خارجی به‌عنوان گروهی که کنترل دولت را در دست دارد، مهم‌ترین دلیل انعطاف رژیم بین‌المللی مقابله با تروریسم در برابر طالبان است. این پژوهش از روش اسنادی-کتابخانه‌ای برای گردآوری داده‌ها استفاده نموده و همچنین داده­ها از طریق روش توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها