ناکامی‌ها و دستاوردهای سیاست همسایگی اتحادیه اروپا؛

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

چکیده

جمهوری اسلامی ایران در دوره های مختلف، سیاست های مختلفی را به عنوان راهبرد اصلی سیاست خارجی خود در نظر گرفته است. برای مثال در دوره ای، سیاست نگاه به شرق (به طور خاص روسیه و چین) و در دوره ای نگاه به غرب (اروپا و آمریکا) مد نظر قرار گرفته است. اما از دیرباز و به اقتضای عوامل ژئوپلتیک و عوامل فرهنگی و اقتصادی همسایگان ایران کم و بیش نقش کلیدی در تامین نیازهای امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران داشته اند. در دوران معاصر با تحولاتی که در منطقه غرب و  جنوب آسیا افتاده است (مانند سقوط صدام حسین، حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان، تعمیق حضور و نفوذ منطقه ای ایران به ویژه در کشورهایی مانند عراق، لبنان، سوریه و یمن) باعث اهمیت روز افزون جایگاه همسایگان در سیاست خارجی ایران شده است. براین اساس، شاید بتوان گفت دوره حاضر، دوره ضرورت در اولویت قرار دادن «سیاست همسایگی» یا «نگاه به همسایگان» در سیاست خارجی ایران می باشد. اتخاذ سیاست همسایگی نیازمند داشتن راهبردی مشخص، منسجم، بلند مدت، جامع و فراگیر می باشد که به اذعان برخی از کارشناسان سیاست خارجی ایران، چنین راهبردی وجود ندارد و یا دست کم، با توجه به شرایط موجود طراحی و تنظیم نشده است. یکی از نهادهای بین المللی که در زمینه سیاست همسایگی دارای راهبرد مشخص و جامعی بوده است اتحادیه اروپا می باشد که با هدف تبدیل شدن به یک قدرت و هژمونیِ هنجاریِ بین المللی این راهبرد خود را تنظیم ساخته است. البته مسیری که اتحادیه اروپا برای خود ترسیم ساخته بود چندان عاری از موانع و چالش های جدی نبود و همین چالش ها، اتحادیه را وادار به اصلاح سیاست های همسایگی خود نمود. مقاله حاضر، با نگاهی تحلیلی و توصیفی به مبانی، ساختارها، رویکردها، تاثیرات و محدودیت های سیاست همسایگی اتحادیه اروپا و به طور کلی با نظر به ناکامی ها و دستاوردهای آن، به دنبال ارائه الگوی اولیه برای طراحی سیاستی جامع نگر و منسجم برای سیاست منطقه ای و همسایه محور جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و مآخذ

  1. حکمت نژاد، ناصر و رمضانی، محمد علی (1394) تحلیل عملکرد سیاست همسایگی اتحادیه اروپا، مطالعه موردی: اوکراین، پژوهش نامه ایرانی سیاست بین الملل، سال سوم، شماره دوم، بهار و تابستان، صص 49-71.
  2. یورو نیوز (2019) "بحران مولداوی و اهمیت آن بر معادلات سیاسی اروپا"، 12/06/2019، https://per.euronews.com/2019/06/12/what-happened-in-moldova-in-the-last-six-months.
  3. دویچه وله فارسی (2014) "سرنوشتی مشابه اوکراین، مولداوی را تهدید می کند"، 28/11/2014، https://p.dw.com/p/1DvbQ.
  4. دویچه وله فارسی (2020) "چرا سرنوشت بلاروس برای اتحادیه اروپا مهم است؟"، 19/08/2020، https://p.dw.com/p/3hBVd.
  5. Ociepka, Beata (2013) “New Members’ Public Diplomacy”, In: Mai’a Davis Cross and Jan Melissen (eds.), European Public Diplomacy: Soft Power in Practice, New York: Palgrave Macmillan, pp. 39-56.
  6. European Commission (2011) A New Response to a Changing Neighbourhood: A Review of European Neighbourhood Policy, Joint Communication by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission, Brussels, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0303&from=EN, Accessed 12 Mar. 2021.
  7. European Commission (2014) EU-Jordan: A New Partnership to Better Manage Mobility and Migration, Press Release, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_1109, Accessed 13 Mar. 2021.
  8. Fontana, Lole (2017) EU Neighbourhood Policy in the Maghreb: Implementing the ENP in Tunisia and Morocco before and after the Arab Uprisings, London/New York: Routledge.
  9. Matthijs, Matthias (2020) “Lessons and Learnings from a Decade of EU Crises”, Journal of European Public Diplomacy, 27 (8): 1127-1136.
  10. Schimmelfennig, Frank and Sedelmeier, Ulrich (2019) “The Europeanization of Eastern Europe: the External Incentives Model Revisited”, Journal of European Public Diplomacy, 27 (6): 814-833.
  11. Rieker, Pernille (2016) “Introduction: The European Neighbourhood Policy: An Instrument for Security Community Building”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 1-18.
  12. Seeberg, Peter (2016) “Jordan, the European Neighbourhood Policy, and Commonalities of Interest: Building a Security Partnership Rather than a Security Community”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 163-186.
  13. Dandashly, Assem (2016) “The EU Quest for a Security Community with the Southern Neighbours: EU-Tunisia Relations”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 135-162.
  14. Bremberg, Niklas and Ricker, Pernille (2016) “Security Community-Building in Times of Crisis: Morocco, the ENP, and Practices of Mutual Responsiveness”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 107-134.
  15. Bolkvadze, Ketevan and Lebanidze, Bidzina (2016) “Building a Security Community in the EU’s Neighbourhood? Experiences from Georgia”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 79-106.
  16. Baltag, Dorina and Bosse, Giselle (2016) “The EU’s Eastern Partnership with Moldova: A ‘Best-Case’ Scenario for EU Security Community-Building?”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 49-78.
  17. Batora, Jozef and Navratil, Matej (2016) “Extending the EU’s Security Community Amidst Conflict: The Case of Ukraine”, In: Pernille Rieker (ed) External Governance as Security Community Building; The Limits and Potential of the European Neighbourhood Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 19-48.
  18. Borzel, Tanja. and Hullen, Vera van (2014) “One Voice, One Message, but Conflicting Goals: Cohesiveness and Consistency in the European Neighbourhood Policy”, Journal of European Public Diplomacy, 21 (7): 1033-1049.
  19. Schumacher, Tobias and Bouris, Dimitris (2017) “The 2011 Revised European Neighbourhood Policy: Continuity and Change in EU Foreign Policy”, In: Dimitris Bouris and Tobias Schumacher, The Revised European Neighbourhood Policy; Continuity and Change in EU Foreign Policy, London: Palgrave Macmillan, pp. 1-33.
  20. Cebeci, Munevver (2017) “Deconstructing the ‘Ideal Power Europe’ Meta-Narative in the European Neighbourhood Policy”, In: Dimitris Bouris and Tobias Schumacher, The Revised European Neighbourhood Policy; Continuity and Change in EU Foreign Policy, London: Palgrave Macmillan.
  21. European Parliament (2020) The European Neighbourhood policy, Fact Sheets on the European Union, www.europarl.europa.eu/factsheets/en