تکامل سیاست همسایگی معاصر چین: روندها، ویژگی‌ها و ابتکارات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکدۀ تحقیقات راهبردی

چکیده


هرچند چین در حال گسترش نفوذ خود در سراسر جهان است، تمرکز تلاش‌های دیپلماتیک این کشور در مناطق پیرامونی پیچیدۀ آن با عنوان «سیاست همسایگی» دنبال می‌شود. سیاست همسایگی چین از محدودیت‌های جغرافیایی یا عوامل تاریخی، فرهنگی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی هم‌پیوند با آن جدا نیست، اما توجه به روندهای تاریخی و نظری شکل‌گیری و تکامل و تداوم سیاست فوق در راهبرد سیاست خارجی این کشور اهمیت دارد. هدف مقاله پیش روی که با رویکردی توصیفی، تحلیلی و تجویزی نگارش شده است، بررسی روند توسعۀ سیاست همسایگی چین، مختصات و ویژگی‌های نوعیِ معاصر آن است و در این راستا، با توجه به پیچیدگی و دشواری‌های پیش روی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به توازن و الگوی مطلوب سیاست خارجی با کشورهای پیرامون، دلالت‌های آن (سیاست همسایگی چین) برای ایران احصا شده است. به نظر می‌رسد سیاست همسایگی چین به‌عنوان یک تمدن بزرگ شرقی، یک کشور سوسیالیستی و یک قدرت درحالِ‌صعود، ویژگی‌های آشکار، منطق توسعه و سازوکار پویای داخلی و بین‌المللی خود را دارد. ترتیبات چندجانبه، دیپلماسی مشارکت و دوجانبه و ابتکار کمربند راه، ابتکارات مهم در اجرای سیاست همسایگی معاصر این کشور به‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع و مآخذ

  1. Chung, C.-p (2009), “The good neighbor policy” in the context of China’s foreign relations”, China: An International Journal, 7 (1), 107-123.
  2. Ghoshal, D (2021), “Satellite images show China emptying military camps at border flashpoint with India”, available at: https://www.reuters.com/article/india-china-idUSL4N2KN1WC (accessed 10 February 2021).
  3. Glaser, B & Pal, D (2013), "China’s periphery diplomacy initiative: Implications for China neighbors and the United States", China US Focus. Available at: http://www.chinausfocus.com/foreign-policy/chinas-periphery-diplomacy-initiative-implications-for-china-neighbors-and-the-united-states/ (accessed 1 February 2021).
  4. Godement, F (2014), “China Analysis: China’s neighbourhood policy”, The European Council on Foreign Relations, https://ecfr.eu/publication/china_analysis_chinas_neighbourhood_policy/ (accessed 5 February 2021).
  5. International Trade Centre (no date), “List of partners markets for a product commercialized by India”, https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm (accessed 14 February 2021).
  6. Li, X & Yuwen, Z (2016), “A Blueprint for China’s Neighborhood Diplomacy”, https://thediplomat.com/2016/03/a-blueprint-for-chinas-neighborhood-diplomacy/ (accessed 13 February 2021).
  7. Sobol, M (2019), “China’s peripheral diplomacy: Repeating Europe’s errors in dealing with the neighbourhood”, Asian Journal of Comparative Politics, 4 (3): 258-272. doi:10.1177/2057891118796344.
  8. Stokes, J (2020), “China’s Periphery Diplomacy: Implications for Peace and Security in Asia”, The United States Institute of Peace, https://www.usip.org/publications/2020/05/chinas-periphery-diplomacy-implications-peace-and-security-asia (accessed 11 February 2021).
  9. Szczudlik-Tatar, J (2015), “Dual-Track Neighbourhood Policy: Solidifying China’s Leadership in Asia”, The Polish Institute of International Affairs, Bulletin 26 (758), https://pism.pl/publications/Dual_Track_Neighbourhood_Policy__Solidifying_China_s_Leadership_in_Asia (accessed 19 February 2021).
  10. Takahara, A (2012), “The Rise of China and Its Neighborhood Diplomacy: Implications for Japanese Foreign Policy”, Journal of Contemporary East Asia Studies, 1:1, 47-71.
  11. Xiaoting, L (2016), “Applying offensive realism to the rise of China: structural incentives and Chinese diplomacy toward the neighboring states”, International Relations of the Asia-Pacific, 16 (2), 241–271, https://doi.org/10.1093/irap/lcv019.
  12. Yunling, Z (2016), “China and its neighbourhood: transformation, challenges and grand strategy”, International Affairs, 92: 835-848. https://doi.org/10.1111/1468-2346.12653.
  13. Zhao, K (2017), “China’s public diplomacy for international public goods”, Politics & Policy, 45 (5), 706-732.
  14. 中国日报 (2011/01/05), “坚定不移地实行睦邻政策”, http://www.chinadaily.com.cn/zgrbjx/2011-01/05/content_11794370.htm.
  15. 习近平 (2014), “习近平谈治国理政”, 北京: 外文出版社.
  16. 廖文雄 (2005), 中共睦鄰外交戰略之研究地緣政治角度分析?, 碩士 國立政治大學.
  17. 志成, 吴 (2015), “中国周边外交需更加重视战略谋划[J]”, 现代国际关系, (1): 25-27.
  18. 效峰,宋 (2019), “试析中国周边外交的演进逻辑与动”, 西南石油大学学报 (社会科学版), 21 (3).
  19. 新华 (2013 October 25), “习近平在周边外交工作座谈会上发表重要讲话”, http://www.xinhuanet.com//politics/2013-10/25/c_117878897.htm.
  20. 晨光, 王 (2020), “中国的伙伴关系外交与“一带一路”建设”, 当代世界研究中心, http://www.cccws.org.cn/Detail.aspx?newsId=4921&TId=93.
  21. 渊, 郭 (2015), “睦邻政策与中国在南海争端中的立场”,亚洲海洋历史与文化国际学术研讨会?.
  22. 达维, 场赛 (2009), 中国睦邻政策, 博士学位论文 (Doctoral dissertation), 中国人民大学.
  23. 马克思主义学院 (2020 October 25), “五年来,习近平这样谈周边外交”, https://mkszyxy.ncepu.edu.cn/rdjj/39b6d47301174c64b99fe7922ad4f271.htm.

  高順德 (2007), 中共後冷戰時期的睦鄰政策,臺灣大學政治學研究所學位論文