سیاست خارجی در عصر پساسیاست: گذار از کوتاه‌مدت‌گرایی به عمق استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه بامبرگ مونیخ

چکیده

شکستن دیواره‌های مقاومت ملت-دولتِ وستفالیایی، فرسایش تدریجی سازمانِ سرزمینیِ زیست اجتماعی، جابه‌جایی کانون‌های قدرت ملّی، تغییر صحیفه سیاست بین‌المللی و ظهور شبکه‌های نوین اقتدار به‌مثابه شناسه‌های برسازنده سیاست خارجی نوین در عصر پساسیاست هستند. ملهم از این تحوّل، سیاست خارجی به معنای تصمیم نیست، بلکه محصول تصمیم است. اما منتقدان با الهام از منظومه شناختی سنتی، چنین خوانشی را به معنای مرگ سیاست خارجی، اعلام برائت از سیاست مدرن و آیتی بر گفتمان ضدِّ-سیاست خارجی می‌پندارند. حال آن‌که حامیان با درک محیطی هوشمندانه و عمل‌گرا، این خوانش نوین را نوید ظهور دکترین تغییر سیاست خارجی و گذار از سیاست قدرت به سیاست تغییر تلقّی می‌کنند. ملهم از این امر، تحلیل نحوه سیاست‌گذاری خارجی در عصر وابستگی متقابل به‌عنوان اهتمام اصلی نوشته جاری است. این‌که آیا سیاست خارجی حکومتی هم‌چنان پایدار ماند یا ظهور گفتمان‌های نوین، آیتی بر مرگ آن است؟ فرضیه پژوهش با نکوهش خشک‌اندیشی متعصّبان و تأکید بر منطق فرآیندی، سیاست خارجی را یک امر بسترپرورده و زمانمند می‌داند. این پژوهش با کاربرد نظریه جامعه‌شناسی کثرت‌گرا، روش‌شناسی تحلیلی و منطق تحوّل‌گرای هم‌افزا دست به فرضیه‌آزمایی می‌زند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تحوّلات شناختی و فنّاورانه در عصر پساسیاست لزوماً منجر به مهجوریت سیاست خارجی نشد، بلکه تغییر در الگوها، رویه‌ها و راهبردهای سیاست خارجی را به یک ضرورت بدل ساخت.

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
ذوالفقاری، وحید (۱۳۹۹)، رفتارشناسی نیروهای اجتماعی در سیاست خارجی، تهران: نشر نگاه معاصر.
نقیب‌زاده، احمد (۱۳۸۴)، «تأثیر نیروهای اجتماعی بر سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم، شماره ۲، صص ۲۶۷-۲۹۰.
Amadi, Luke (2020), “Globalization and the Changing Liberal International Order: A Review of the Literature”, Research in Globalization, 2: 1-9. Available at: https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100015.
Barkawi, T. (2004), “Connection and Constitution: Locating War and Culture in Globalization Studies”, Globalization, 1(2): 155-170.
Chandler, D. (2007), “The Security- Development Nexus and the Rise of Anti-Foreign Policy”, Journal of International Relations and Development, 10: 362-386.
Clark, W. K. (2001), Waging Modern War: Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat, London: Public Affairs.
Coker, C. (2001), “The United States and the Ethics of Post-Modern War”, In K. E. Smith and M. Light (ed), Ethics and Foreign Policy, Cambridge: Cambridge University Press.
Cornish, P., and A. Dorman (2011), “Dr. Foc and the Philosopher’s Stone: The Alchemy of National Defence in the Age of Austerity”, International Affairs, 87(2): 335-353.
Cunliffe, P. (2007), “Poor Man’s Ethics: Peacekeeping and the Contradictions of Ethical Ideology”, In David Chandler and Volker Heins (ed), Rethinking Ethical Foreign Policy: Pitfalls, Paradoxes, and Possibilities, London: Routledge, pp. 70-89.
Edmunds, T. (2012), “British Civil-Military Relations and the Problem of Risk”, International Affairs, 88(2): 265-282.
Fasana, K. G. (2011), “Using Capabilities to Drive Military Transformation: An Alternative Framework’, Armed Forces and Society, 37(1): 141-162.
Heins, V. and David Chandler (2007), “Ethics and Foreign Policy: New Perspectives on an Old Problem”, In David Chandler and Volker Heins (ed), Rethinking Ethical Foreign Policy: Pitfalls, Possibilities and Paradoxes, London: Routledge, pp. 3-22.
Hill, C. (2003), The Changing Politics of Foreign Policy, London: Palgrave Macmillan.
Hudson, V. M. (2005), “Foreign Policy Analysis: Actor-specific Theory and the Ground of International Relations”, Foreign Policy Analysis, 1 (1): 1–30.
Jervis, R. (1987), “Cooperation under the Security Dilemma”, World Politics, 30(2): 167-214.
Kampfner, J. (2004), Blair’s Wars, London: Free Press.
Leira, H. (2019), “The Emergence of Foreign Policy”, International Studies Quarterly, 63: 187–198.
Oliver, Tim and Austin Knuppe (2014), “Britain’s Strategic Culture in Context: A typology of National Security Strategies”, In T. Edmunds, Jamie Gaskarth, and Robin Porter (eds), British Foreign Policy and the National Interest: Identity, Strategy and Security, London: Palgrave, PP. 205-224.
Posen, B. (1984), The Sources of Military Doctrine, New York: Cornell University Press.
Quirk, J. M. (2008), “Globalization at Risk: The Changing Preferences of States and Societies”, Managing Global Transitions, 6 (4): 341–371.
Rice, Condoleezza (2000), “Promoting the National Interest”, Foreign Affairs, 79 (1): 45-62.
Schelling, T. (1960), The Strategy of Conflict, Cambridge: Harvard University Press.
Stohlberg, A. (2012), How Nation-States Craft National Security Strategy Documents, US Army War College: Strategic Studies Institute.
Tomz, Michael, Jessica L. P. Weeks and Karen Yarhi-Milo (2020), “Public Opinion and Decisions about Military Force in Democracies”, International Organization, 74 (1): 119-143.
Webber, M., and M. Smith (2002), Foreign Policy in a Transformed World, London: Prentice-Hall..