جایگاه راهبردی یمن در سیاست خارجی عربستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، ایران

2 استادیار، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، ایران

چکیده

ژئوپلتیک عربستان با یمن پویا و پیچیده است. موضوعات عقیدتی و مذهبی با ساختارهای داخلی و منطقه­ای انواع مختلفی از روابط را از همکاری،تنش تا تهاجم را ایجاد کرده است. این مقاله با هدف شناخت روابط عربستان با یمن از دریچه نظریه تصور تهدید ، با تمرکز بر برداشت‌های ملی با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به طرح این سوال پرداخته که یمن چگونه می‌تواند منافع و امنیت ملی عربستان را تهدید کند، در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شد که دو عامل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک در به خطر انداختن منافع عربستان موثر هستند. یافته‌های تحقیق نشان می دهد که اولاً عربستان نگران کابوس یک دولت شکست خورده و تبدیل شدن آن به یک سومالی دیگر در راهزنی‌های دریایی در آینده و پناهگاه امن برای شبه نظامیان برای حمله مسلحانه به منافع خود می‌باشد. ثانیاً به لحاظ سرایت امواج گرایش به شیعه در عربستان، این کشور رویکردی سخت و قدرت‌طلبانه را در قبال تحولات یمن اتخاذ کرده است. ثالثا عربستان نگران برگزاری انتخابات رقابتی و تشکیل دولت دموکراتیک و گذار یمن از دوره انتقالی است.

کلیدواژه‌ها


منابع و مأخذ
آل سید غفور، سم. کاظمی، آ و دهموردی، سم(1394)، تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن. فصلنامه سیاست خارجی، 29
ابراهیمی، ن. (1394)، سلفیه وهابی؛ تمایزهای هویتی عربستان سعودی و ایران. فصلنامه مطالعات ملی، 69
احمدی، ح. خسروی،.آ (1395)، کالبد شکافی تهاجم عربستان به یمن: ژئوپلتیک، محیط بحران زای داخلی و سیاست بین الملل، فصلنامه سیاست، شماره 41.
بهادر خانی،محمد رضا و دیگران(1398)، مقایسه سیاست خارجی عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه،دانش تفسیر سیاسی، سال اول، شماره 1.
بزرگمهری، مجید، نوروزی، مریم1398)، شکل گیری سیاست خارجی در عربستان عوامل درونی تاثیر گذار، فصلنامه پژوهش ها ی روابط بین الملل،دوره نهم،شماره دوم.
جاودانی مقدم،مهدی و حامد حریرفروش(1396)، واکاوی زمینه ها و ابعاد سیاست خارجی عربستان در خاورمیانه، فصلنامه علمی تخصیص سپهر سیاست، سال پنجم،شماره 15.
موسوی، میرهادی(1394)، جایگاه یمن در سیاست خارجی عربستان،فصلنامه سیاست خارجی، سال 92 ، بهار 3129 ، شماره 3.
علیپور، علیرضا و دیگران(1397)، تاثیرات محیط امنیت منطقه ای خاورمیانه بر سیاست خارجی عربستان سعودی، فصلنامه پژوهش های روابط بین الملل،مجله پژوهش های ملل،سال هفتم،شماره،24.
عطایی،فرهاد و محمد منصوری مقدم(1392)، تبار شناسی سیاست خارجی عربستان سعودی از منظر تبادلات اقتصادی،شناسه خبر19633، اندیشکده راهبردی تبیین اندیشکده راهبردی تبیین، خرداد1396، دسترسی 25آذر 1398.
هاشمی نسب،س(1388)، نشست بررسی تحولات اخیر یمن. فصلنامه پژوهش های منطقه ای. شماره 2.
همتی، مرتضی و شهروز ابراهیمی(1397)، اثرات سیاست خارجی عربستان در یمن بر نقش آفرینی ایران در خاورمیانه، فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست جهانی، دوره هفتم، شماره اول.
روزنامه شرق ،هشدار درباره آوارگی ۸۰۰ هزار مهاجر یمنی از عربستان،4/5/1400.
Al-Arashi, Fakhri (2014), Unemployment and Poverty Rate in Yemen Highest in the
Middle East, National Yemen (February 24).
Billing, Pinar (2008), foreign policy Analysis classic book reviewValeri M. Hudson millennium jornal of international studies, pp.227-228.
Black, Ian (2013), Saudi Arabia expels thousands of Yemeni workers. The Guardian (April 2).
Byman, Daniel L. and Jennifer R. Williams (2015), Al-Qaida in the Arabian Peninsula at a Ccrossroads in Yemen. Brookings Institute, Center for Middle East Policy.
Chritensen, Eben j. (2005), Book review: Alex mintz(ed), integration cognitive rational theories of foreign policy decisition making, millennium j ornal of international studies pp.932-935.
DELMINO.PALOMA & MARTINEZ, DAVID HERNANDES (2019), the salman doctrine in Saudi Arabians foreign policy: objective and the use of militariy forces. Journal of strategy & international, relation, V,16, pp 106,128.
Fakude. Thembisa (2017). Saudi Arabia alters its foreign policy on various fronts: Why now? 29 August 2017. Al Jazeera Centre for Studies.jcforstudies@aljazeera.net. http://studies.aljazeera.n.PP.1-7.
Sporut, H and Sporut M (1965), envirmental factors in the studi of international politics prinston: prinston Uiversity Uinted States and Saudi sudi Arabia energy relation November19(2018). Http://fas.org/sgp/crs/mideast/if 11029.pdf.
Holisti, K.J(1995), international politics: A faramework for Analysis, new jersey: printice-hall international Inc. Index mundi(2015),http://www.indexmundi.com/ fact/yeman/works- prmittances-and compensation.
Hartmann. Laura. (2016). Saudi Arabia as a Regional Actor: Threat Perception and Balancing at Home and Abroad`. Sciences. Kuwait Program. Spring 2016. PP.1-11
Fakude. Thembisa (2017). Saudi Arabia alters its foreign policy on various fronts: Why now? 29 August 2017. Al Jazeera Centre for Studies.jcforstudies@aljazeera.net. http://studies.aljazeera.n.PP.1-7.
Gazali, Abdus Sattar. (2015). “The U.S. Geostrategic objectives behind the war in Yemen”. available at: www.opednews.com/articles.
Haykel, Bernard (2013), The State of Yemen Oil and Gas Resources, NOREF Policy Brief.
Ismail, Sharif (2009), Unification in Yemen: Dynamics of Political Integration, 1978-.2000. Oxford University, Wadham College.
Nadeem Mirza, Hosain Abbas& Hasnain Qaisarani (2021), structaural source of Saudi-Iran rivalvy and comparatition for the sphere of in fluence, Journals, sage pub.com/HOME/SGO
Ryan, Patrick W. (2015). “The Yemen Crisis and the Bab El-Mandeb Maritime Chokepoint”. available at: http://susris.com.
Whitaker, Brian (2015), “Yemen and Saudi Arabia: A historical Review of Relations”. Al-Bab (March 25).
Weir, Shelagh (2013), “Tribal Factors in War and Peace”, in Yemen: Challenges for the Future (International Conference: London Middle East Institute).
United Nations (1991), Items relating to the situation between Iraq and Kuwait. Repertoire of the Practice of the Security Council.