ارزیابی عملکرد نمایندگان ویژه دبیرکل سازمان ملل به عنوان میانجیان بین‌المللی در جنگ داخلی سوریه (2021-2011)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل، نویسنده مسئول

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

بدنبال اعتراضات مردمی در سوریه که از سال 2011 در ادامه تحولات کشورهای عربی ایجاد شد، حکومت سوریه به این اعتراضات واکنش خشونت آمیز نشان داد و درنتیجه درگیری ها در این کشور گسترش یافت. با ورود گروه های مسلح مخالف اسد و اشغال برخی از مناطق سوریه توسط آنها، اعتراضات مردمی به یک جنگ مسلحانه که امنیت غیر نظامیان را با مخاطره مواجه کرده بود، تبدیل شد. پس از عدم توانایی حکومت در حل بحران پیش آمده، سازمان ملل بنا به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین المللی وارد عمل شده و پس از تصویب قطعنامه 253/66 مجمع عمومی، در سال 2012 با انتخاب کوفی عنان بعنوان نماینده ویژه دبیرکل، ماموریت سازمان ملل در حل بحران سوریه آغاز شد. با تداوم بحران و عدم پیشرفت گفتگوهای بین المللی، برنامه های "کوفی عنان" راه به جایی نبرد و منجر به استعفای وی شد. پس از او سیاستمدار کهنه کار الجزایری "اخضر ابراهیمی" و سپس "استفان دی میستورا" و نفر چهارم هم "گیر پدرسن" ماموریت میانجیگری سازمان ملل را پیگیری نمودند. در این پژوهش تلاش شده با مرور بحران سوریه ضمن ارزیابی تحولات ماموریت های میانجیگری سازمان ملل، میزان موفقیت و کارآمدی آنها مورد بررسی قرار گرفته و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها نیز مطالعه شود. در طول مدت عمر سازمان ملل، ماموریت های میانجیگری این سازمان نیز دچار تحولات خاصی شده اند که تعیین نمایندگان ویژه دبیرکل و اهمیت کار آنها از جمله این تحولات است. علاوه بر آن، پس از انجام این پژوهش این نتیجه حاصل شد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجیگری از سوی سازمان ملل، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه‌ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد. از اینرو، یکی از مهمترین علل ناکامی سازمان ملل در توقف خشونت ها و ایجاد صلح پایدار در سوریه، وجود اختلاف میان ایران، ترکیه و عربستان بعنوان قدرت های منطقه ای و امریکا و روسیه بعنوان قدرت های جهانی بود که عمده این اختلاف نظر هم حول محور آینده سیاسی اسد می‌باشد

کلیدواژه‌ها


منابع و مآخذ
فریدی عراقی، عبد الحمید، «روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات بین المللی» ، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ، 1369
ساعتچی، مینا، نقش مدیریت میانجیگرانه سازمان ملل در بحران سوریه و مقابله با داعش 2016-2010، دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت و حقوق، 1397
سجادپور، محمد کاظم، باغبان سعید، بررسی قطعنامه های سازمان ملل متحد در رابطه با بحران سوریه، فصلنامه سیاست خارجی، تابستان 139
 
پایان نامه
باغبان، سعید،"شورای امنیت سازمان ملل متحد و بحران سوریه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه، آذر 1396.
Gowan, Richard, Stephen John Stedman, “The International Regime for Treating Civil War 1988-2017, Daedalus, MIT Press, 2018
Asseburg, Muriel, Lacher, Wolfram, Transfeld, Mareike, “Mission Impossible?, UN Mediation in Libya, Syria, and Yemen”, SWP Research Paper, German Institute for International and Security Affaires, 2018
Hafeez Ullah Khan and Waseem Khan, “Syria: History, The Civil War and Peace Prospects”, Journal of Political Studies, Vol. 24, Issue - 2, 2017
Hinnebusch, Raymond, Zartman, William, Parker, Elizabeth, Imady, Omar, “UN Mediation in Syrian Crisis: From Kofi Anan to Lakhdar Brahimi”, International Peace Institute, March 2016
Lundgren, Magnus,” Mediation in Syria: Initiatives, Strategies, Obstacles”, Contemporary Security Policy, Stockholm University, 2016
Skjelsbaek, Kjell, The UN Secretary General and the Mediation of International Disputes, Norwegian Institute of International Affaires, Journal of Peace research, Vol 28, 1991
http://unreport. blogspot.de/2012/07/bans-report-on-unsmis-syria.html
https://www.isna.ir/news/99111410827
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/SY/HRDAGUpdated
Sami Moubayed , Syria Constitutional Committee convenes with historic opposition involvement, 2019, available at: https://thearabweekly.com/syrias-constitutional-committee-convenes-historic-opposition-involvement,
Special Envoy urges Syria’s Government, Opposition to Agree on Constitutional Committee Agenda amid Security Council Appeals for Nationwide Ceasefire, https://www.un.org/press/en/2019/sc14065.doc.htm, 20 DECEMBER 2019
The Guardian, Syria peace talks break up as UN envoy fails to end deadlock www.theguardian.com/world/2014/feb/15/syria-peace-talks-break-up-geneva
https://thearabweekly.com/syrias-constitutional-committee-convenes-historic-opposition-involvement
https://www. thenational.ae/uae/quartet-s-chances-for-syria-peace-may-bebleak-1.402688
 Interview, Moving Forward: Geir O Pedersen on Developments in Syria, Oslo Forum, May 2019, https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2019/06/Moving-forward-Geir-O-Pedersen-on-developments-in-Syria.pdf
Calculations of fatalities statistics based on Megan Price, Anita Gohdes, and Patrick Ball updated statistical analysis of documentation of killing in the Syrian Arab Republic, report commissioned by the UN high commissioner for Human Rights, Human Rights Data Analysis Group, 2014
S/2012/469 UN document
S/2012/470 UN document
Statement of the International Syria Support Group Vienna, 14 November 2015
Plan of Action of the League of Arab States of 2 November 2011 and the decisions of the League of Arab States of 22 January and 12 February 2012
United Nation Charter
 
قطعنامه
Resolution 2042, The situation in the Middle East, Adopted by the Security Council at its 6751st meeting, United Nations on 14 April 2012, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2042
Resolution 2043, The situation in the Middle East, Adopted by the Security Council at its 6756st meeting, United Nations on 21 April 2012, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2043
Resolution 2118, Middle East, Adopted by the Security Council at its 7038st meeting, United Nations on 27 April 2013, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2118
Resolution 2254, Middle East (Syria), Adopted by the Security Council at its 7588st meeting, United Nations on 18 December 2015, http://unscr.com/en/resolutions/doc/2254
Resolution 66/253, The situation in the Syrian Arab Republic, adopted by the General Assembly at its Sixty-sixth session, United Nations on 16 February 2012, https://undocs.org/en/A/RES/66/253
Human Rights Council resolution S-16/1 of 29 April 2011, https://www.ohchr.org/Documents/ Countries/ SY/HRC-RES-S-16-1.pdf
Human Rights Council resolution 1 S-17/1 of 23 August 2011, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/ResS17_1.pdf
Human Rights Council resolution S-18/1 of 2 December 2011, https://www.ohchr.org/Documents/ HRBodies/HRCouncil/SpecialSession/Session18/A-HRC-RES-S-18-1_en.pdf