قدرت ژئواکونومیک راه ابریشم نوین: سرمایه گذاری در کمربند و جاده و چرخش در موازنه قوای جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

چکیده

کلان‌پروژه راه ابریشم نوین - راهی که از آن با عنوان "یک کمربند، یک جاده" و "ابتکار کمربند و جاده" یاد می‌شود- ظاهرا دربردارندۀ دستۀ گسترده‌ای از پروژه‌های انرژی و ترابری و ارتباطات به همراه مسیرهای ترانزیتی، لوله‌های نفت و گاز، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن با سرمایۀ چینی به ارزشی بیش از یک تریلیون دلار است. با وجود اهمیت روزافزون این کلان‌پروژه، نوشته‌های اندکی به زبان فارسی درباره شیوه،‌ دامنه و گستره سرمایه‌گذاری در مسیر کمربند و جاده یافت. از این رو، نوشته پیشِ رو به تبیین شیوه سرمایه‌گذاری در این کلان پروژه می پردازد. "سرمایه‌گذاری در مسیر کمربند و جاده چگونه و با چه سازوکاری به شکل دادن قدرت ژئواکونومیک چین می‌انجامد؟" این پرسش بنیادین و محوری نوشته پیش روست که خوانشی تحلیلی از مکانیسم سرمایه‌گذاری در کلان‌پروژه راه ابریشم نوین و اعمال قدرت ژئواکونومیک این کشور را نمایان می‌سازد. برغم اهمیت رقابت ژئوپلیتیک چین با آمریکا، نوشته از این فاکتورچشم‌پوشی کرده و در عوض، با ذکر جزییات این سرمایه گذاری سویه‌های ژئواکونومیک این کلان‌پروژه را بیان می کند. همچنین، مشکلات درونی پیش روی آن،‌ همچو مسئله دیپلماسی دام بدهی، نیز مورد بررسی قرار خواهند گرفت. نوشته نشان می‌دهد که شیوه سرمایه‌گذاری این کلان استراتژی چگونه بر نظم جهانی پیش رو تاثیر می گذارد. در پایان نیز نوشته نشان می‌دهد که چگونه توان ژئواکونومیک راه ابریشم نوین قابلیت ترجمه به توان ژئوپلیتیک داشته و  سویه ژئواستراتژیک آن را برملا می‌سازد.

کلیدواژه‌ها