نقش سازمان ملل متحد در بهبود وضعیت زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کاندیدای دکتری روابط بین الملل-کارشناس ارشد مطالعات سیاست خارجی

چکیده

سازمان ملل متحد هفتاد و پنج سال پیش، با مشارکت 51 کشور و با تجاربی آموخته از جنگ جهانی دوم، با هدف استقرار و پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی و احترام به کرامت بشری، پا به عرصهء وجود نهاد. امروز این سازمان با 193 عضو، شش رکن اصلی و تعداد کثیری ارکان فرعی و آژانس‌های تخصصی، به درخت تنومندی تبدیل شده که تقریباً در تمامی عرصه‌های مهم زندگی بشری اعم از حیات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش می‌کند. بررسی کیفیت کنش‌گری و میزان تأثیرگذاری سازمان ملل در نظام بین‌المللیِ پرتحول و نامطمئنِ امروز، مستلزم مطالعات و بررسی‌های گسترده نقش سازمان ملل متحد در هریک از عرصه‌های یادشده و به‌کارگیری ابزارهای دقیق ارزیابی میزان پیشرفت‌ها می‌باشد. موضوع زنان به‌عنوان نیمی از جامعه بشری و اساساً رویکرد جنسیتی، امروزه به‌عنوان مقوله‌ای حسّاس و مورد توجهِ کلیه نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی مطرح می‌باشد. عوامل متعددی در برجسته‌سازی رویکرد مزبور نقش داشته‌اند. سازمان ملل متحد از جمله نهادهایی است که طی 75 سال گذشته در روند تحول مزبور، سهم بسزایی داشته و نقش بی‌بدیلی ایفا کرده است. چگونگی و نحوه تأثیرگذاری سازمان ملل در تحقق این رویکرد، سؤال اصلی این پژوهش می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان ملل متحد از طریق تصویب اسناد معتبر بین‌المللی، تأسیس نهادهای ویژهء زنان و برگزاری کنفرانس‌های جهانی با موضوع زنان، در تقویت رویکرد جنسیتی و هنجارسازی در مقوله زنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی پویا و فعال داشته و با جدیت موضوع زنان را پی‌گیری می‌کند.

کلیدواژه‌ها