نقد و معرفی کتاب ١- روابط بین‌المللی خاورمیانه

نویسنده

چکیده

یکی از نوشته‌های در خور توجه و مقبول در حوزه مطالعات خاورمیانه، کتاب «روابط بین‌المللی خاورمیانه» به ویراستاری لوئیس فاوست، استاد دانشکده سنت کاترین آکسفورد است. تاکنون چهار ویرایش از این کتاب در برهه‌های مختلف منتشر شده که آخرین ویرایش آن مربوط به مه ‌2006 است. نوشتار حاضر به معرفی و ارزیابی این اثر خواهد پرداخت.