تاثیر سیاست‌‌گذاری فرهنگی بر قدرت نرم فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی، دانشکده وزارت خارجه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده وزارت خارجه

چکیده

تحولات جهانی بعد از پایان جنگ سرد منجر به کاهش رواج ابزارهای سخت افزاری قدرت و تمایل روز افزون بازیگران نظام بین‌الملل به کاربرد قدرت نرم در جهت پیشبرد اهداف‌شان در عرصه روابط بین‌الملل گردیده است. در میان شاخص‌های مختلف قدرت نرم، از فرهنگ به مثابه منبع بی‌بدیل یاد می‌شود به طوری که  نقش این مؤلفه در سیاست خارجی نه تنها در تأثیر غیرمستقیم بر تعیین هویت ملی و فهم جایگاه خود نسبت به دیگران بلکه در تأثیر مستقیم آن بر سیا‌ست‌های فرهنگی سیاست خارجی مؤثر می‌باشد. این قاعده در جهت‌گیری بازیگرانی نظیر فرانسه نیز می‌تواند نقش داشته باشد و به قدرت نرم آن شکل‌‌دهد. بر مبنای این مدل از شکل‌گیری رفتار بازیگران، مقاله حاضر به دنبال پاسخ‌گویی به این سئوال است که سیاست‌گذاری فرهنگی منسجم چه نقشی را در قدرت نرم کشور فرانسه ایفاء می‌نماید؟ فرضیه مقاله بیان‌گر این است که اتخاذ سیاست فرهنگی منسجم در زمینه‌های ادبیات، هنر، زبان، سینما و فیلم منجر به افزایش قدرت نرم فرانسه گردیده است. این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی‌ـ‌‌تحلیلی و گردآوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و منابع اینترنتی به تاثیر سیاست‌گذاری فرهنگی منسجم بر قدرت نرم فرانسه می پردازد. 

کلیدواژه‌ها