دوره و شماره: دوره 32، شماره 2، تابستان 1397 
2. تداوم دوران گذار در نظام بین‌الملل

صفحه 39-70

سید محمد طباطبایی؛ زهرا بهرامی