دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، پاییز 1396 
1. ایران و تهدید امنیتی دزدی دریایی

صفحه 7-36

سیدمحمدکاظم سجادپور؛ ارغوان عبدالحسینی


4. تأثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی‌گری بر یکدیگر

صفحه 121-162

سیدمحمد ساداتی نژاد؛ وحید مصاحبی محمدی