دوره و شماره: دوره 29، شماره 2 - شماره پیاپی 114، تابستان 1394، صفحه 1-180 
6. تبیین رقابت استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در یمن

صفحه 145-167

سید محسن آل سید غفور؛ احسان کاظمی؛ سید محمد موسوی دهموردی