دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 421-589