دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-200