دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-26