نقش تفکرات گلیستی و نوگلیستی در سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیۀ اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات اروپا/ دانشگاه تهران(نویسنده مسئول)

2 استادیار دانشکده مطالعات جهان

چکیده

یکی از تأثیرات جنگ سرد و نتایج ناشی از آن بر تحولات حوزة بین‏الملل و سیاست خارجی کشورهای اروپایی، ازجمله فرانسه، تأثیرات فکری و فلسفی بود. این تأثیر به‌صورت تحول از گلیسم به نوگلیسم همراه با نوعی تغییر از اقتدار یا تسلط به سمت همگرایی بیشتر بود؛ اما در ادامه، سیاست خارجی فرانسه ضمن تأکید بر موقعیت ژئوپلتیک و ذهنیت استقلال‏طلبانه تحت تأثیر تفکر گلیسم به‌عنوان نماد هویت ملی، به سمت تحقق ایدة نوگلیستیِ بازاندیشی در رهیافت اروپایی گرایش یافت. البته، در سیاست خارجی فرانسه، همچنان، ایدة تحقق هویت جدید اروپایی بر محور قدرت فرانسه بویژه در بعد نظامی و امنیتی پی گرفته می‏شود و هدف اساسی سیاست خارجی این کشور انجام اقدامات برای ارتقای قدرت در چارچوب  اتحادیه اروپا است. لیکن، ایجاد اروپای متحد، تحت تأثیر آرای نوگلیستی، از مهم‌ترین اهداف سیاست خارجی فرانسه بشمار می‏رود. نویسندگان در این مقاله درصددند به این سؤال پاسخ دهند که «تفکرات گلیستی و نوگلیستی پس از جنگ سرد چه تأثیری بر سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیه اروپا داشته است؟» فرضیة اصلی نیز آن است که سیاست خارجی فرانسه در قبال اتحادیة اروپا پس از جنگ سرد از پیگیری ایدة «مجد و عظمت فرانسه» به‌عنوان میراث «گلیسم» به سمت ایده نوگلیستی «اروپاگرایی بیشتر» باهدف بازتولید هویت جدید اروپایی تحول‌یافته است. مقالة حاضر با رویکردی توصیفی_تحلیلی نگاشته شده و از روش گردآوری داده‏ها از منابع کتابخانه‏ای و داده‏های موجود در فضای مجازی استفاده‌شده است.

کلیدواژه‌ها